درباره شرکت هوا مایع زاگرس

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮا ﻣﺎﯾﻊ زاﮔﺮس ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 10 ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ تامین ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺎﻟﺺ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ، ﻣﺨﻠﻮط ﻫﺎی ﮔﺎزی ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺎزﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪ و واردات اﻧﻮاع کپسول ﮔﺎز ، ﺳﯿﻠﻨﺪر، رﮔﻮﻻﺗﻮر گاز و دﯾﮕﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات می باشد.

اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺠﺮب آﻣﺎده اراﯾﻪ ی ﺧﺪﻣﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ، ﻣﺸﺎوره ﺧﺮﯾﺪ و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺻﻨﺎﯾﻊ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز، ﭘﺎﻻﯾﺶ، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ، ﻓﻮﻻد، ﭘﺰﺷﮑﯽ و داروﺳﺎزی، ﺳﯿﻤﺎن، ﺣﻔﺎری ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، ﻣﻌﺎدن، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، ﺑﺮق و … ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت :

ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﻮاع ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻠﯿﻮم، گاز ﻫﯿﺪروژن ،گاز اﺳﺘﯿﻠﻦ ، گاز آرﮔﻮن، گاز ﻧﯿﺘﺮوژن ، اﮐﺴﯿﮋن گاز SF6  ، گاز ﻣﻮﻧﻮ اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ، گاز دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ Zero Air یا هوای خشک ، ﻧﯿﺘﺮوس اﮐﺴﺎﯾﺪ، ﻣﺘﺎن، و …

واردات و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﻫﺎی ﮔﺎزی ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن در ﻣﺤﺪوده درﺻﺪ،  PPM  و   PPB  ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ، آﻧﺎﻻﯾﺰرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮔﺎزﺳﻨﺞ ) (Gas Detector

  • ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز ﻣﯿﮑﺲ ﻟﯿﺰرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ
  • ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﺎزی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺴﺖ ورزش
  • ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎزﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
  • ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﻮاع رﮔﻮﻻﺗﻮر و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺎز ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ