درباره ما

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮا ﻣﺎﯾﻊ زاﮔﺮس ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 10 ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ تامین ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺎﻟﺺ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ، ﻣﺨﻠﻮط ﻫﺎی ﮔﺎزی ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺎزﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪ  اﻧﻮاع کپسول ﮔﺎز ، ﺳﯿﻠﻨﺪر، رﮔﻮﻻﺗﻮر گاز و دﯾﮕﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات می باشد.

داستان ما

اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺠﺮب آﻣﺎده اراﯾﻪ ی ﺧﺪﻣﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ، ﻣﺸﺎوره ﺧﺮﯾﺪ و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺻﻨﺎﯾﻊ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز، ﭘﺎﻻﯾﺶ، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ، ﻓﻮﻻد، ﭘﺰﺷﮑﯽ و داروﺳﺎزی، ﺳﯿﻤﺎن، ﺣﻔﺎری ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، ﻣﻌﺎدن، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، ﺑﺮق و … ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت :
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﻮاع ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻠﯿﻮم، گاز ﻫﯿﺪروژن ،گاز اﺳﺘﯿﻠﻦ ، گاز آرﮔﻮن، گاز ﻧﯿﺘﺮوژن ، اﮐﺴﯿﮋن گاز SF6 ، گاز ﻣﻮﻧﻮ اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ، گاز دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ Zero Air یا هوای خشک ، ﻧﯿﺘﺮوس اﮐﺴﺎﯾﺪ، ﻣﺘﺎن، و …

واردات و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﻫﺎی ﮔﺎزی ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن در ﻣﺤﺪوده درﺻﺪ، PPM و PPB ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ، آﻧﺎﻻﯾﺰرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮔﺎزﺳﻨﺞ ) (Gas Detector

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز ﻣﯿﮑﺲ ﻟﯿﺰرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﺎزی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺴﺖ ورزش
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎزﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﻮاع رﮔﻮﻻﺗﻮر و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺎز ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ

چرا-ما-را-انتخاب-کنید-هوامایع-زاگرس

چرا ما را انتخاب کنید؟


مشتریان معمولا برای رضایت از کیفیت محصولات خدمات مشتری و برخورد پرسنل، قیمت مناسب نسبت به سایر رقبا، اعتماد به برند و تجربه خرید قبلی، ما رو انتخاب میکنن و یه مورد دیگه هم که هست برای اینه که از بقیه تعریف مارو شنیدن و برای همین از ما خرید میکنن.

اسکرول به بالا