سفارش خرید گاز مخلوط با ترکیب دلخواه

نحوه ترکیب مخلوط گازی

درست کردن مخلوط گازی یا گاز میکس کردن یک علم است. در این علم همواره چالش های جدیدی وجود دارند. داشتن تجهیزات مناسب بسیاری از مشکلات را حل می کند. نقش هر جزء در سامانه مخلوط گازی باید مشخص باشد تا روند تولید بهبود پیدا کند. در آغاز فرآیند تولید، چالش هایی به وجود می آیند که قصد داریم در این نوشته به آن ها اشاره کنیم و پیشنهاد هایی برای تنظیم مخلوط گازی ارائه خواهیم کرد. برای تولید مخلوط های گازی روش های مختلفی از جمله روش وزنی، فشار نسبی و حجمی استفاده می شود. روش وزنی شایع ترین متد و دقیق ترین روش برای تولید مخلوط های گازی است. در روش فشار نسبی از قانون دالتون برای محاسبه  مقدار موجود در مخلوط گازی و در روش وزنی با توجه به وزن مولکولی گازها  استفاده می شود. در تولید مخلوط های گازی محدودیت هایی وجود دارد که با توجه به نوع  و خصوصیات گاز های استفاده شده در مخلوط گازی متفاوت خواهد بود.  از جمله چالش های موجود در تولید مخلوط گازی می توان به واکنش گازها با یکدیگر، ناپایداری برخی گازها و ایمنی تولید مخلوط گازی اشاره نمود، تمام این موارد قبل از تولید توسط کارشناسان بررسی و تولید مخلوط گازی در بهترین شرایط انجام می پذیرد. مخلوط گازی برای فرایندهایی خاص بر پایه شیوه مشخص با فشار  و دمای معین ساخته می شود.

کاربردهای گازهای مخلوط

مخلوط های گازی در اکثر صنایع مورد استفاده قرار می گیرد. ﻣﺨﻠﻮط ﻫﺎی ﮔﺎزی در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دارد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺮﺑﻮژن ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﮔﺎز دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ و اﮐﺴﯿﮋن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﺎز ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﯾﻪ، ﮔﺎزﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎههای ﻫﻮازی و ﻏﯿﺮﻫﻮازی ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻓﺖ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی آﻧﺎﻻﯾﺰر ﺧﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﮐﻪ ﮔﺎزﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ. مخلوط گازی همچنین در صنایع غذایی برای بهینه کردن مدت زمان ماندگاری مواد غذایی کاربرد ویژه ای دارد. گاز لیزر از جمله مخلوط های گازی است که کاربرد فراوان دارد. گاز لیزر صنعتی و گاز لیزر پزشکی ایگزایمر از مخلوط گازی استفاده می کنند. در ادامه به صورت مجزا در مورد مخلوط های گازی اشاره خواهیم نمود.

پزشکی

ﻣﺨﻠﻮط ﻫﺎی ﮔﺎزی در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دارد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺮﺑﻮژن ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﮔﺎز دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ و گاز اﮐﺴﯿﮋن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﺎز ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﯾﻪ، ﮔﺎزﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﻮازی و ﻏﯿﺮﻫﻮازی ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻓﺖ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی آﻧﺎﻻﯾﺰر ﺧﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﮐﻪ ﮔﺎزﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ.

 
 
کاربردهای-گازهای-مخلوط-در-پزشکی
کاربردهای-گازهای-مخلوط-در-صنایع-بسته-بندی-غذایی

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی​

اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز ﺧﺎﻟﺺ و ﻣﺨﻠﻮط ﻫﺎی ﮔﺎزﻫﺎی ﺑﯽ اﺛﺮ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، اﯾﺪه آل ﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﯾﮏ روش ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻣﺎ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از اﯾﻦ ﮔﺎزﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار می دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

لیزر

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه های ﻟﯿﺰر ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. از ﻟﯿﺰرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻟﯿﺰر ﯾﺎ ﮔﺎز ﮐﺮﺑﻨﯿﮏ و ﻟﯿﺰر ﺑﺎ دﻣﺶ RF ﯾﺎ روﻓﯿﻦ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺎزی ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده می ﮑﻨﻨﺪ. در ﻟﯿﺰرﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻫﺎﻟﻮژن اﺳﺘﻔﺎده می ﺸﻮد.

کاربردهای-گازهای-مخلوط-برای-لیزر
تامین-مخلوط-گازی

تامین مخلوط گازی

تهیه گاز خلوص بالا معمولاً ارزان تر از گاز مخلوط است. در عین حال در اختیار داشتن گاز خالص کمک می کند تا غلظت دقیقی از گاز ها در فرآیند با هم مخلوط شوند و نتیجه ی دلخواه را ایجاد کنند. علاوه بر این، زمانی که مخلوط گاز خریداری می شود در محفظه ای جا به جا می شود که به راحتی قابل دور ریختن و یا بازگشت دادن به تولید کننده نیست. ضمن اینکه گاز درون این محفظه ها در صورت بلا استفاده بودن به مدت طولانی لایه لایه می شود و گاز های با چگالی کمتر بالاتر از بقیه قرار می گیرند. استفاده از گاز خالص به این معنی است که نیازی ندارید پیش از استفاده از گاز، محفظه را در آزمایشگاه هم بزنید یا قل بدهید.

با کنترل جریان هر گاز در فرآیند مخلوط گاز سریع و دقیق تهیه می شود. روش تهیه مخلوط گاز را می توان با نرم افزار Composer برنامه ریزی کرد.

کنترل-مخلوط-گازی

کنترل مخلوط گازی

در یک سامانه پویا، درصد هر گاز در مخلوط ثابت نیست و ممکن است هر روز با روز قبل تفاوت داشته باشد. دقت در انتخاب کنترل کننده های جریان به همین جهت اهمیت پیدا می کند. کنترل کننده های جریان برای انواع گاز کالیبره (واسنجی) شده است که می تواند حین فرآیند تغییر کند.. تنظیمات کمک می کنند که تعداد کنترل کننده های جریان مورد نیاز کاهش پیدا کند. پس از کنترل جریان گاز، گاز های غیر مایع باید به درستی با هم مخلوط شوند. برای این کار لازم است که لوله ها دارای زاویه قائمه باشند تا در جریان عبور گاز آشفتگی ایجاد کنند و گاز ها با هم به صورت همگن مخلوط شود.  در صورت نبود زاویه قائمه می توان از لوله مخلوط استاتیک استفاده کرد. بسیاری از سامانه های مخلوط کننده، دارای آنالیزگری هستند که زمان واقعی اختلاط را به روز می کند. اگر اختلاط صحیح انجام نشود، آنالیزگر صدای بوق هشدار پخش می کند تا تکنسین از ایراد کار آگاه شود. آنالیزگر ها برای گاز خاصی کالیبره (واسنجی) می شوند. در غیر اینصورت، یک طیف سنج جرمی می تواند اجزاء مخلوط گازی به طور دقیق مشخص کند. البته اگر امکان تهیه طیف سنج جرمی وجود داشته باشد.

فشار پس خور مخلوط گازی

در برخی از کاربرد های اختلاط در زمان واقعی، فشارِ پیوسته دارای اهمیت است. برای مثال در جوشکاری، کاهش فشار در گاز محافظ، منجر به شعف در جوشکاری می شود. زیرا گاز محافظ از جوش در برابر گاز جو محافظت می کند. کاهش فشار زمانی رخ می دهد که سامانه مخلوط گازی در 100% زمان خود کار نکند و تغییر زیاد در از کار انداختن و راه اندازی سامانه وجود داشته باشد. سامانه فشار پس خور (feedback) شاکل کنترل گر فشار، گیج فشار و یا دارای حلقه کنترل فشار بر کنترل کننده جریان است و با توجه به میزان فشار در هر ایستگاه، میزان جریان را افزایش یا کاهش می دهد. یک مخزن فشار  یا حجم کنترل می تواند به کاهش افت فشار کمک کند. به این صورت که به عنوان محفظه ذخیره گاز عمل کرده و در زمان نیاز گاز را در اختیار قرار دهد. مسأله کنترل جریان برا تضمین ایجاد حد اکثر و حد اقل جریان گازی در زمان نیاز اهمیت دارد.
نرم-افزار-برای-مخلوط-گازی-min

نرم افزار برای مخلوط گازی

با وجود جریان مناسب گازی و کنترل فشار به شیوه صحیح که گاز را سریع و صحیح منتقل می کند، به برنامه ای نیاز است که تمام اجزاء سامانه را به صورت یکجا تحت کنترل خود داشته باشد. در بسیاری از موارد، یک نرم افزار در محل اختلاط گاز می تواند همه چیز را یکپارچه کند. در بازار گزینه های زیادی وجود دارد که کار را ساده تر می کنند.  برای مثال نرم افزار Flow Vision MX. می تواند برای 10 دستگاه استفاده شود و فرآیند اختلاط را کنترل کند. در هر صورت درست کردن مخلوط گازی یا گاز میکس نیاز به نرم افزار مناسب دارد.
اسکرول به بالا