فروش گازهای آزمایشگاهی

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﯿﺶ از 50 ﻧﻮع ﮔﺎز ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﮔﺎز ﻓﺸﺮده در کپسول ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ اروﭘﺎﯾﯽ. ﮔﺎز ﻫﺎی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز، ﭘﺎﻻﯾﺶ، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، داروﺳﺎزی، ﻏﺬاﯾﯽ، ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺣﻔﺎری، ﺳﯿﻤﺎن، ﻓﻮﻻد و … ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮔﺎزی (سوانگاری گازی)، ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﺘﺮی، ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدی ، ﺟﺬب اﺗﻤﯽ، آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ و … ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﯽ دارﻧﺪ.ﮐﯿﻔﯿﺖ و درﺟﻪ ﺧﻠﻮص ﮔﺎز، ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻔﺮﯾﻖ 100 ﻣﻨﻬﺎی ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺎز است. ﮔﺮﯾﺪ کپسول ﮔﺎز از روی ﺗﻌﺪاد ﻋﺪد 9 ﺑه ﻌﻨﻮان ﻋﺪد اﺻﻠﯽ و اﻋﺪاد ﻏﯿﺮ از 9 ﮐﻪ دﻗﺖ را ﻧﺸﺎن می دهند ﺗﻌﯿﯿﻦ می شود.

انواع گاز خلوص بالا

دو مدل گاز های آزمایشگاهی و گاز های صنعتی به صورت تجاری عرضه می شوند. گاز های صنعتی دارای خلوص بالای 90 درصد هستند. اما برای کار های آزمایشگاهی وجود ناخالصی های گازی می تواند مشکل ساز باشد و برای کار های آزمایشگاهی از گاز هایی با خلوص بالا تر از 99 درصد استفاده می کنند. در طول دهه های گذشته تولیدات و فرآیند های زیادی در صنعت توسعه پیدا کرده اند. گاز و فناوری های مربوط به گاز ها نیز که در صنعت و آزمایشگاه استفاده می شوند و همچنین ابزار و تجهیزات مرتبط با این گاز ها، مورد توجه قرار گرفته اند. گازهای آزمایشگاهی برای آنالیز، اندازه گیری و … کار برد دارند.

درصد خلوص گازهای آزمایشگاهی

درصد خلوص بالای 99% نیز دارای درجه بندی و گرید های گوناگونی است که تناسب با کاربرد های آزمایشگاهی و .. دارد. گاز های دارای خلوص بالا باعث می شوند که ابزار آزمایشگاهی به صورت بهینه کار کند. هر چه خلوص گاز آزمایشگاهی بیشتر باشد کیفیت نتایج به دست آمده در آزمایشگاه نیز تحت تأثیر آن قرار داشته و بهتر خواهند شد. برای مثال از گاز های با خلوص بسیار زیاد برای کالیبره کردن یا واسنجی دستگاه های آزمایشگاهی استفاده می کنند و اگر ناخالصی در این گاز ها زیاد باشد نمی توان به دقت داده های یک دستگاه آزمایشگاهی اطمینان کرد. گاهی کالیبره کردن یا واسنجی برای دستگاه های هشدار دهنده گاز های سمی استفاده می شود و خلوص بالای آن نقش حیاتی پیدا می کند. معمولاً خلوص بالای گاز به معنی بیشتر بودن قیمت آن نیز هست.

انواع گاز های آزمایشگاهی

انواع گاز های آزمایشگاهی

متداول ترین گاز های دارای خلوص بالا برای کاربرد های آزمایشگاهی عبارتند از گاز هلیوم ، گاز هیدروژن ، گاز آرگون و گاز نیتروژن. این گاز ها به عنوان گاز حامل برای سوانگاری (کروماتوگرافی) گازی و سوانگاری مایع و هم چنین طیف سنجی به کار می رود. از برخی از این گاز ها و هم چنین مخلوط های گازی برای کالیبراسیون (واسنجی) دستگاه ها نیز استفاده می شود که کار بسیار دقیق و مهمی برای تعیین صحت کار کرد دستگاه هاست. گاز هایی که به عنوان گاز حامل در سوانگاری کاربرد دارند در صورتیکه دارای ناخالصی زیادی باشند در نتایج به دست آمده مشکل ایجاد می کنند و سبب می شوند نتایج قابل اطمینان نباشد و حتی ممکن است برخی از ناخالصی ها به ستون دستگاه آسیب برساند و مانع از انجام درست آزمون ها شود.

علاوه بر گاز های هیدروژن هلیوم و آرگون، گاز هایی مانند گاز آمونیاک، گاز استیلن ، گازکلر، گاز مونو کسید کربن و …نیز از جمله گاز های آزمایشگاهی به شمار می روند.

کیفیت گاز های آزمایشگاهی

به دلیل اهمیت کار های آزمایشگاهی، کیفیت داشتن گازهای آزمایشگاهی نیز الزامی است.  سیلندر های گاز خالص با توجه به تضمین ارائه دهنده و تولید کننده و یا با گواهی استاندارد معتبر تهیه می شوند. برخی از مشتریان حساس نسبت به کیفیت گاز برای هر سیلندر گازی که دریافت می کنند تضمین تقاضا می کنند.

گاز مخلوط نیز شامل طیف گسترده ای از سطوح کیفیت هستند که طبق گواهینامه های مختلف ارائه می شوند. رایج ترین مخلوط های گازی (نظیر مخلوط گازی جوشکاری) با استفاده از فناوری خاصی به صورت بهینه تولید می شوند. مخلوط های گازی برای کاربرد های مختلفی از جمله بسته بندی مواد غذایی یا مخلوط گازی لیزر استفاده می شوند و با توجه به کیفیت درخواستی مشتری تهیه می شوند.

آن دسته از گاز کالیبراسیون آزمایشگاهی به کار می روند نیازمند گواهی و آنالیزی هستند که کیفیت آن ها را برای کالیبره کردن دستگاه مشتری تایید کند. گازهای آزمایشگاهی باید دارای فشار و جریان ثابت و قابل کنترلی باشند.

علاوه بر گاز های هیدروژن هلیوم و آرگون، گاز هایی مانند گاز آمونیاک، گاز استیلن ، گازکلر، گاز مونو کسید کربن و …نیز از جمله گاز های آزمایشگاهی به شمار می روند.

گازهای خلوص بالا

گازهای خلوص بالا

گازهای خلوص بالا یعنی گاز هایی که خلوص بالای 99 درصد دارند و خود دارای درجه بندی هستند. گریدد های مختلفی از گاز های خلوص بالا در بازار وجود دارد که نامگذاری استانداردی نیز برای آن ها در نظر گرفته شده است. این گاز ها با یک عدد تنها یا به همراه اعشار و یا با درصد خلوص معرفی می شوند. عددی که برای گرید هر گاز ذکر می شود تعداد اعداد 9 در عدد درصد را نمایش می دهد و عددی که بعد از اعشار ذکر می شود آخرین عدد سمت راست در درصد گاز خواهد بود برای مثال گاز خلوص بالای گرید 4.6 دارای خلوص 99.996 درصد است، یعنی دارای 4 عدد 9 و یک عدد 6 در انتها است و گاز گرید 6 دارای خلوص 99.99999 درصد است. بعضی از دستگاه ها و ابزار آزمایشگاهی نسبت به کوچکترین ناخالصی در گاز ها حساس هستند و به همین دلیل باید از بالاترین خلوص برای آن ها استفاده نمود.

کاربرد گازهای خالص

گاز های دارای خلوص بالا برای کاربرد های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. این گاز ها به صورت خالص برای کاربرد های آزمایشگاهی و به صورت مخلوط برای کالیبراسیون (واسنجی) ابزار آزمایشگاهی کاربرد دارند. گاهی بدون وجود گاز های خالص آزمایشگاهی امکان پیش بردن پروژه های علمی و دانشگاهی وجود ندارد و این گاز ها به عنوان نیازی حیاتی برای علم و پژوهش محسوب می شوند. بخش های مختلف صنعت نیز مانند پالایشگاه ها، صنایع الکترونیک و جوشکاری، صنایع شیمیایی، لیزر، صنایع سیمان، فولاد، پزشکی و … نیز از متقاضیان تهیه گاز های خلوص بالا هستند.

دستگاه های هشدار دهنده و تشخیص دهنده ی گاز های سمی را نیز با گاز های خلوص بالا واسنجی می کنند. برای مثال حسگر هایی که در معادن برای تشخیص گاز های سمی استفاده می شود و یا حسگر مونوکسید کربن همگی باید با خالص ترین گاز واسنجی شوند تا با حس کردن کمترین مقدار آن گاز سمی واکنش نشان دهند.

انواع گاز های خلوص بالا

انواع گاز های خلوص بالا

با توجه به نیاز صنعت و آزمایشگاه ها، گاز هایی مانند آرگون، نیتروژن، هیدروژن، هلیوم و غیره با خلوص بالا برای کاربرد های گفته شده تهیه و عرضه می شوند. این گاز ها گاهی به صورت مخلوط مورد نیاز صنعت یا آزمایشگاهی هستند که به صورت سفارشی نیز قابلیت تهیه دارند. یکی از گاز های خلوص بالا که دارای مصارف پزشکی نیز هست، اکسیژن است. این گاز را با فناوری های خاص از هوا استخراج و خالص سازی می کنند تا برای مصارف خاص آزمایشگاهی و غیره قابل استفاده باشد.

گاز های خالصی مانند آرگون و هلیوم که از گاز های نجیب و بی اثر هستند، کاربرد های منحصر به فرد و ویژه ای دارند. از این گاز ها به عنوان گاز محافظ و همچنین در حوزه های پزشکی استفاده می شود. گاز های خلوص بالا برای بسیاری از مشاغل از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند.

فناوری گاز های خلوص بالا

فناوری جداسازی ذرات ناخالصی از جریان گاز سبب تولید گاز های با خلوص بسیار بالا می شود.غلظت ناخالصی اندازه گیری شده در این گاز ها برابر با 1 قسمت در میلیارد (ppb) است. این کار با استفاده از فناوری گیرنده و کاتالیزگر های نا همگن انجام می شود که باید ناخالصی های موجود در گاز را به مواد دیگری تبدیل کنند که قابل جدا سازی باشد.

فناوری تولید برخی از گاز های دارای خلوص بالا در داخل کشور موجود است و برخی از گاز ها نیز به صورت وارداتی عرضه می شوند. برخی از تولید کنندگان از فناوری های قوی تری برخوردار هستند می توانند ذرات ناخالصی را تا 1 قسمت در تریلیون (pptV) جدا کنند. فناوری خالص سازی گاز ها نیز از سوی صاحبان آن به فروش می رسد و ابزار و تجهیزات خالص سازی گاز ها نیز عرضه می گردد.

اهمیت استفاده از گاز خلوص بالا

اهمیت استفاده از گاز خلوص بالا

برای برخی از کاربردهای مصرف، مانند مصارف آزمایشگاهی و دستگاه هایی که دارای دقت زیادی هستند مانند سوانگاری (کروماتوگرافی) و یا مصارف بهداشتی و غذایی استفاده از گاز خالص اهمیت پیدا می کند. زیرا ممکن است گاز ناخالص باعث آسیب دیدن دستگاه های آزمایشگاهی گران قیمت شود و یا در نتایج به دست آمده اشکال ایجاد کند و نتایج پژوهشی را تحت تأثیر قرار دهد. یا مثلاً در مصراف غذایی مانند تولید نوشابه گاز دی اکسیدکربن مصرفی باید خالص باشد، در غیر این صورت مسمویت ایجاد می کند.

گاهی استفاده از گاز های ناخالص نتایج پژوهشی را زیر سوال می برد و گاهی محصولات تولید شده در کارخانه ها را با مشکل مواجه می کند و در مواردی نیز که نقش حیاتی دارد می تواند زندگی افراد را به مخاطره بیندازد. برای همین استفاده از گازهای خلوص بالا در چنین کاربرد هایی اهمیت دارد.

نکات حائز اهمیت در هنگام خرید گازهای آزمایشگاهی

از آنجا که برای کار های آزمایشگاهی و تحقیقاتی خلوص بالای گاز های خریداری شده اهمیت دارد، برای خرید گاز های آزمایشگاهی لازم است که به شرکت های مطمئن رجوع شود. خرید این گاز ها باید از مراکزی انجام گیرد که بتوان به کیفیت محصولات آن ها مطمئن بود. شرکت هوا مایع زاگرس با داشتن سابقه ی فعالیت در این زمینه می تواند با کیفیت ترین گاز های خالص آزمایشگاهی را در اختیار متقاضیان قرار دهد. در این رابطه می توانید با کارشناسان فروش مشورت کنید.