مشاوره خرید هلیوم مایع

کاربرد هلیوم مایع

ﻫﻠﯿﻮم ﻣﺎﯾﻊ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دارد. ﻫﻠﯿﻮم ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺎ دﻣﺎی 269- درﺟﻪ سانتی گراد ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎده ﺳﺮدﮐﻨﻨﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن در ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺑﺮرﺳﺎﻧﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﺑﺮدﻫﺎی آن ﺧﻨﮏ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻗﺴﻤﺖ آﻫﻦ رﺑﺎی دﺳﺘﮕﺎه و دﺳﺘﮕﺎه ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻮا ﻣﺎﯾﻊ زاﮔﺮس ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻫﻠﯿﻮم ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺰﺷﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ را در ﮐﻮﺗﺎه ترﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﻄﺮ و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ وارد و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻇﺮوف ﺣﻤﻞ ﻫﻠﯿﻮم ﻣﺎﯾﻊ ﮐﻪ ﺑﻪ آن )دوﺋﺮ ﯾﺎ دوار( ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺠﻢ ﻫﺎی 250 و 400 ﻟﯿﺘﺮی ﻗﺎﺑﻞ اراﯾﻪ اﺳﺖ.

کاربرد-هلیوم-مایع-در-دستگاه-ام-ار-آی-MRI
کاربرد-هلیوم-مایع
کپسول-گاز-هلیوم-مایع

هلیوم مایع و مایع سازی هلیوم

هلیوم مایع در فشار استاندارد، در دمای کمتر از 270- درجه سانتی گراد یا 4 کلوین امکان ظهور پیدا می کند و در دما های بالاتر، عنصر هلیوم به شکل گازی موجود است. البته تغییر فشار می تواند این دما را تغییر دهد. یعنی در فشار های بالاتر می توان با وجود دمای بالا هلیوم را به صورت مایع مشاهده کرد. عنصر هلیوم برای اولین بار در دهم ماه ژانویه 1908 توسط فیزیکدانی هلندی به نام اونس در دانشگاه لیدن در هلند به شکل مایع درآمد. در آن زمان، هلیوم عنصری نا شناخته بود و طیف جرمی آن هنوز مشخص نشده بود. در دهه های اخیر از گاز هلیوم به عنوان خنک کننده در دستگاه هایی مانند MRI، NMR و MEG و همچنین برای ابزار آزمایشگاهی مانند طیف سنجی در دمای پایین استفاده شده است.

مشخصات هلیوم مایع

دمای مایع شدن هلیوم بسیار کم است زیرا بر هم کنش اتم ها هلیوم با یکدیگر ضعیف هستند. نیرو های بین اتمی در هلیوم به دلیل اینکه هلیوم یک گاز نجیب و غیر واکنش پذیر است تمایل زیادی به برهم کنش ندارند. این عدم تمایل به علل فیزیک کوانتومی نیز کمتر از حد مورد انتظار است. حجم اتمی در هلیوم کم است و از این رو در هلیوم مایع سطح انرژی به دلیل فاصله ی زیاد اتم ها از یکدیگر، کمتر می شود. به علت فاصله ی زیادی که اتم ها از هم دارند، تمایل به بر هم کنش کمتر از حد انتظار است.

به علت نیرو های بین اتمی بسیار ضعیف در هلیوم، این عنصر در فشار اتمسفر در پایین تر از نقطه ی میعان تا صفر کلوین می تواند به شکل مایع باشد. هلیوم جامد تنها در دما های خیلی پایین و فشار های زیاد می تواند تشکیل شود. در دمای کمتر از نقطه ی میعان، هلیوم به سوپر مایع تبدیل می شود.

اسکرول به بالا